विभाग दहावा : क ते काव्य

कंकनहळळी तालुका - बंगलोर जिल्ह्याचा (म्हैसूर) दक्षिणेकडील तालुका.  उ.अ. १२ १५' ते १२ ४९' व पू.रे. ७७ १४' ते ७७ ३८'.  क्षेत्रफळ ६२३ चौरस मैल.  लोकसंख्या (इ.स. १९११) ९५०२४.  या तालुक्यांत एक शहर व २३४ खेडीं आहेत.  खुल्या जागेंत रगी, आंवरे आणि एरंडीचीं झाडें होतात.  चिंच व नारळ यांचें पीक ओढ्यांच्या कांठानें होतें.  या तालुक्याची जमीन उथळ व खडकाळ आहे.

गांव - बंगलोर जिल्ह्यांतील कंकनहळळी तालुक्याचें मुख्य ठाणें.  हें उ.अ. १२ ३३' व पू.रे. ७७ २६' यांमध्यें अर्कावती नदीच्या तीरीं आहे.  हें बंगलोरच्या दक्षिणेस ७० मैलांवर आहे.  लोकसंख्या (१९११) ४८७०.  येथील किल्ला चन्नापट्टणाच्या जगदेवरायानें १५७७ त बांधला.  ब्रिटिश सैन्यास येथें स्थान मिळूं नये म्हणून टिपूनें हें दोनदां उध्वस्त केलें.  १८७० पासून येथें म्युनिसिपालिटी आहे.