प्रस्तावनाखंड : विभाग तिसरा. बुद्धपूर्वजग (उत्तर भाग)

प्रकरण १ लें
पश्चिमेकडील प्राचीन संस्कृतीचें स्थूल विवेचन

इतिहाससाधनें - या कालाविषयी स्थूल गोष्टी सांगावयाच्या म्हटल्या म्हणजें अत्यंत प्राचीनकालचे अवशेष पुष्कळ आहेत पण लेखस्वरूपाचे फारच थोडे आहेत. अमर्ना येथील अंकित लेख व मिटनी यांचे अंकित लेख यापेक्षां अधिक प्राचीन इतक्या महत्त्वाच्या लेखांची आपणांस माहिती नाहीं. इजिप्तचें संशोधन सध्या फार जोरांत चालू आहे आणि त्यामुळें नवीन माहिती दरमहा बाहेर पडत आहे. यामुळें आम्ही लिहितांना जे लिहूं त्यांत एक दोन वर्षामध्येंच किती फरक पडेल याविषयी आज कांहीच अजमास करतां येत नाही. या संशोधनामध्यें भारतीय इतिहासावरहि अधिक प्रकाश पडेल अशी आशा केल्यास ती गैरवाजवी होणार नाही.