प्रस्तावनाखंड : विभाग तिसरा. बुद्धपूर्वजग (उत्तर भाग)

परिशिष्ट.

सामवेद.

संहिता: - सामवेद संहितामूलम्. चौखंबा संकृत-सीरीज, काशी सामवेदसंहिता (ब्रिब्लिओथेका इंडिया) कलकत्ता सामवेद संहिता, अजमेर १९०२. बेनफे-साम-संहिता.

ब्राह्मणें व आरण्यकें: - बर्नेल-आर्षेयब्राह्मण मंगळूर १८९६. तांडय-महा ब्राह्मण. ब्रिब्लिओ. इंडिका, कलकत्ता १८७०.७४ मध्यें आलें आहे. वेबरनें अभ्दुतब्राह्मण भाषांतरासहित प्रसिद्ध केलें आहे (ट्रीटायझेस ऑफ दि बर्लिन अ‍ॅकेडमी ऑफ सायन्स १८५८) दैवत व षड्विंश ब्राह्मण चौखंबा स्कृंत सीरीज, काशी, पंडित विद्यासागर दैवत व षड्विंश ब्राह्मण कलकत्ता १८८१ बर्नेल संहितोपनिषद्ब्राह्मण मंगळूर १८७७ सामविधानब्राह्मण, बंगालीभाषांतरासहित, कलकत्ता १८९५, सत्यव्रतभट्टाचार्य वंश व आर्षेयब्राह्मण, कलकत्ता १८९२. बर्नेल सामविधानब्राह्मण लंडन १८७३. जैमिनीयउपनिषदब्राह्मण (दयानंद महाविद्यालय संस्कृत ग्रंथमाला) लाहोर १९२१

महत्त्वाचीं भाषांतरें. - संहितेचीं-थिओडोर बेनफेचें जर्मन भाषांतर. लाइपघिग् १८४८, ग्रिफिथ इंग्रजी भाषांतर कशीं १८९३; दुसरी आवृत्ति १९०७ स्टिव्हनसन्स सामवेद भाषांतर.

ब्राह्मणांची - ओर्टल, तलबगारब्राह्मणाचें भाषांतर.